Reisvoorwaarden X-KI

ARTIKEL 1 – INLEIDENDE BEPALING
Lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. X-ki: de reisorganisator X-ki, vertegenwoordigt door Wilco Wolven
b. Reisovereenkomst: de afspraak tussen de klant en X-ki.
c. Reiziger: de klant van X-ki, degene die de afspraak met X-ki heeft gemaakt.
d. Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
e. vervallen
f. Kantooruren: op tijden dat de klant daar behoefte aan heeft.
g. Communicatiekosten: kosten van telefoon of data.

Lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.

 ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST
Lid 1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het aanbod van X-ki.

Lid 2 Het aanbod van X-ki is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping moet uiterlijk binnen 3 werkdagen na aanvaarding gebeuren.

Lid 3 De reiziger zal benodigde gegevens (o.a. over de eventuele andere reiziger(s) verstrekken.

Lid 4 Degene die namens of voor een ander de reisovereenkomst aangaat, wordt als hoofdboeker gezien en is daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst volgen.

Lid 5 Als in een publicatie een fout staat waarvan de reiziger kan bedenken dat er sprake is van een vergissing dan kan hij X-ki niet binden aan dit onderdeel (kennelijke fouten en vergissingen).

Lid 6 Als bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen dan tellen de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen mee. Voor vervoersonderdelen van de reis worden vertrek- en aankomsttijden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. X-ki kan, alleen om binnen redelijke grenzen, van deze tijden afwijken.

Lid 7 X-ki is alleen verantwoordelijk voor de informatie die door X-ki uitgegeven wordt. X-ki is niet verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal van derden.

 ARTIKEL 3 – BETALING
Lid 1 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst moet een overeengekomen bedrag (aanbetaling in overleg met X-ki) betaald worden. Als betaling niet volgens afspraak is, wordt de reisovereenkomst als geannuleerd gezien op de dag van verzuim. X-ki heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en zullen de eerder betaalde gelden met de annuleringsgelden worden verrekend.

Lid 2 Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van aankomst in het bezit zijn van X-ki. Als betaling niet volgens afspraak is, wordt de reisovereenkomst als geannuleerd gezien op de dag van verzuim. X-ki heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en zullen de eerder betaalde gelden met de annuleringsgelden worden verrekend.

Lid 3 Als de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom direct worden voldaan.

 ARTIKEL 4 – REISSOM
De gepubliceerde reissom geldt per persoon of per accommodatie, tenzij anders aangegeven.

 ARTIKEL 5 – VERZEKERING
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

 ARTIKEL 6 – REISBESCHEIDEN
De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 7 dagen voor de dag van aankomst in het bezit van de reiziger worden gesteld.

 ARTIKEL 7 – WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Lid 1 Na sluiten van de reisovereenkomst kan de reiziger om een wijziging verzoeken. Tot 42 dagen voor aankomst worden wijzigingen waardoor de reissom hoger wordt kosteloos verwerkt. Bij wijzigingen binnen 42 dagen en de dag voor aankomst of wijzigingen vanaf de totstandkoming van de reisovereenkomst waardoor de reissom lager wordt, kan X-ki de reiziger € 30 wijzigingskosten per boeking in rekening brengen.

Lid 2 Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke reisovereenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke reisovereenkomst uitgevoerd.

Lid 3 Vanaf de dag van aankomst is geen wijziging mogelijk.

 ARTIKEL 8 – IN DE PLAATSSTELLING
Lid 1 Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander.
Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

a. de ander voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden, en
b. het verzoek zo tijdig wordt ingediend dat de benodigde handelingen nog kunnen worden verricht, en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

Lid 2 De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover X-ki voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

 ARTIKEL 9 – ANNULERING DOOR DE REIZIGER
Lid 1 Indien de reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd. Voor de standaard reizen door X-ki uitgevoerd gelden de volgende voorwaarden:

a. bij annulering tot 56 dagen vóór de dag van aankomst: € 40 per persoon;
b. bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 42e dag vóór de dag van aankomst: de aanbetaling;
c. bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van aankomst: 50% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van aankomst: 60% van de reissom;
e. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot 7e dag vóór de dag van aankomst: 75% van de reissom;
f.  bij annulering vanaf de 7e (inclusief) tot de dag vóór aankomst: 90% van de reissom.
g. bij annulering op de dag vóór aankomst of later: de volle reissom.

Lid 2 De in dit artikel bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

Lid 3

A.Als voor X-ki de geleden schade minder is dan in lid 1 genoemd, kunnen aan de reiziger naar keuze van X-ki de lagere kosten worden berekend.
B. Indien voor X-ki de geleden schade hoger is dan in lid 1 genoemd, worden aan de reiziger de hogere kosten berekend. Dit is van toepassing bij vliegtickets, groepsreizen, reizen op maat en alle reisonderdelen die niet in een standaard reis voorkomen. De annuleringsvoorwaarden van X-ki worden dan vervangen door de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende productverschaffer.

Lid 4 In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

Lid 5 Bij sommige reizen of onderdelen van reizen, kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden doch uitsluitend indien deze op duidelijke wijze in de desbetreffende publicatie vooraf zijn vermeld.

Lid 6 Het annuleren van een reisovereenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle reisovereenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.

Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte dit toelaat, blijven de respectievelijke reisovereenkomsten in stand. Het bepaalde sub C is dan van toepassing.
B. De sub B bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.
C. Indien de overblijvende reizigers een nieuwe reisovereenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.

Lid 7 Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 ARTIKEL 10 – OPZEGGING DOOR X-KI
X-ki heeft het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, bepaald door X-ki. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.

 ARTIKEL 11 – WIJZIGING, EVENTUEEL GEVOLGD DOOR OPZEGGING DOOR X-KI
Lid 1 X-ki heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van X-ki aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Lid 2 X-ki moet de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen), nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen.

Lid 3 Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

 1. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 2. de aard en de klasse van de accommodatie;
 3. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij deze beoordeling moet rekening worden gehouden met:

 1. de samenstelling van het reisgezelschap;
 2. de aan X-ki bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s);
 3. de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door X-ki schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd;
 4. bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

Lid 4 Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van X-ki door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.

Lid 5 X-ki mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Lid 6 De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft X-ki het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 7 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel.

Lid 7 In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt X-ki de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 12, lid 4, waaronder overboeking niet is begrepen.

Lid 8 Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of X-ki bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt X-ki er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.
B. Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger(s) worden aanvaard, verstrekt X-ki de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer.
C. De uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van X-ki, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.

Lid 9 X-ki is, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 1, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer of van wie de bereikbaarheid niet voldoende aan X-ki bekend is gemaakt.

 ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
Lid 1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13, 14 en 15 is X-ki verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Lid 2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.

Lid 3 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is X-ki verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 1. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
  b de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  c de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die X-ki of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  d de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Lid 4 Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 ARTIKEL 13 – HULP EN BIJSTAND X-ki is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van X-ki, indien de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe rekenen, is X-ki niet tot verlening van hulp en bijstand verplicht, indien hulp wordt verleend bij situaties waar de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, zijn de kosten voor rekening van de reiziger.

 ARTIKEL 14 – UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID REISORGANISATOR
Lid 1 Wanneer X-ki op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Lid 2 Indien X-ki jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding maximaal de reissom.

Lid 3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van X-ki voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van X-ki. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

Lid 4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van X-ki gelden ook ten behoeve van werknemers van X-ki, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

ARTIKEL 15 – VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER
Lid 1 De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van X-ki ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van X-ki te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Lid 2 De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door X-ki van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

ARTIKEL 16 – RENTE EN INCASSOKOSTEN
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens X-ki heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van de volledige kosten die gepaard gaan met de incasso-werkzaamheden, zoals van de buitengerechtelijke incassokosten.

 ARTIKEL 17 – KLACHTEN
Lid 1 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12, lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij X-ki, dit kan bij een vertegenwoordiger ter plaatse zoals een tourguide of telefonisch aan X-ki. De communicatiekosten worden door X-ki vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

Lid 2 Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze binnen één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk te melden bij X-ki. Ook als de reis geen doorgang heeft gevonden, dan geldt hiervoor een termijn van één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum. Als een klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen de termijn van één maand na het ontstaan van de klacht bij X-ki te worden ingediend

Lid 3 Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger zich tot een bevoegde rechter wenden. Dit recht vervalt 3 maanden na afloop van de reis (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, zes maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum).

EINDE

Versie juni 2018

Top

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies" om de beste surfervaring mogelijk te maken. Als je doorgaat met het gebruik van deze website zonder het wijzigen van jouw cookie-instellingen of als je klikt op "Accepteren" dan ben je akkoord met deze instellingen. Irritant he? Deze melding...Helaas ontkomen we er ook op X-ki niet aan. We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat door deze melding te tonen. Op X-ki gebruik we:

Sluiten